Podmienky používania

Vstupom na portál MEGABOOKING.eu a s využívaním služieb tohto portálu súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok používania (ďalej len podmienky), zaväzujete sa ich dodržiavať a ste nimi viazaní. Vlastník alebo prevádzkovateľ portálu MEGABOOKING.eu si vyhradzuje právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia a potrieb tieto podmienky meniť. 

Ochranné známky a logá

Potvrdzujeme, že všetky materiály, použité na portáli, najmä informácie, logá, obrázky, grafiky, dokumenty, produkty, internetové rozhranie a software poskytol vlastník alebo prevádzkovateľ, alebo jeho obchodní partneri, alebo klienti portálu (ďalej len klienti), pričom súvisiace práva duševného vlastníctva prislúchajú vlastníkovi alebo klientom katalógu. Jednotlivé prvky webovej stránky sú chránené autorskými zákonmi, a nesmú sa kopírovať, modifikovať ani imitovať, celkom ani čiastočne. Všetky ďalšie názvy produktov, mená, známky, logá a symboly môžu byť ochrannými známkami ich vlastníkov.

S výnimkou toho, čo sa uvádza v týchto podmienkach, žiadne z materiálov sa nesmú kopírovať, rozmnožovať, distribuovať, opätovne publikovať, sťahovať, zobrazovať, uverejňovať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi prostriedkami, najmä elektronickými, mechanickými, foto kopírovacími, záznamovými či inými prostriedkami, bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia vlastníka alebo prevádzkovateľa alebo poskytovateľa tretej strany. Zároveň nesmiete odzrkadľovať žiadne materiály, obsiahnuté na tejto webovej stránke, na žiadnom inom serveri bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia vlastníka alebo prevádzkovateľ portálu MEGABOOKING.eu Akékoľvek neoprávnené používanie akýchkoľvek materiálov, obsiahnutých v tomto katalógu, môže porušiť zákony o autorskom práve, zákony o ochranných známkach, zákony o ochrane súkromia o uverejňovaní.

Ukončenie služieb / webového portálu

Vlastník alebo prevádzkovateľ portálu MEGABOOKING.eu môže kedykoľvek upraviť alebo v prípade technickej údržby a aktualizácie prerušiť poskytovanie služieb tohto webového portálu alebo materiálov, uvedených na tomto webovom portáli, a to s adresovaným oznámením alebo bez neho. Vlastníka alebo prevádzkovateľ portálu MEGABOOKING.eu nenesie voči vám ani žiadnej tretej strane žiadnu zodpovednosť v dôsledku takejto úpravy alebo prerušenia. Vlastník alebo prevádzkovateľ portálu MEGABOOKING.eu môže monitorovať prístup na webovú stránku.

Linky na stránky tretích strán

Táto webová stránka môže obsahovať linky na webové stránky, riadené stranami inými ako je vlastník alebo prevádzkovateľ portálu MEGABOOKING.eu. Vlastník alebo prevádzkovateľ portálu MEGABOOKING.eu nezodpovedá, neschvaľuje ani neprijíma žiadnu zodpovednosť za obsah alebo používanie takýchto stránok tretích strán. Vlastník alebo prevádzkovateľ portálu MEGABOOKING.eu vám poskytuje tieto linky iba na uľahčenie orientácie, pričom začlenenie akejkoľvek linky neznamená schválenie stránky uvedenej linky Vlastník alebo prevádzkovateľ portálu MEGABOOKING.eu. Pred používaním takýchto stránok ste povinný oboznámiť sa s politikou, uvedenou na takýchto stránkach, týkajúcou sa ochrany súkromia a iných záležitostí. Je vašou zodpovednosťou, aby ste podnikli opatrenia na zabezpečenie toho, že nič, čo si pre vlastné potreby vyberiete, neobsahuje vírusy ani iné položky deštruktívnej povahy.

Vzdanie sa práva

Materiály na tejto webovej stránke sa poskytujú v stave v akom sa nachádzajú, pričom vlastník alebo prevádzkovateľ portálu MEGABOOKING.eu sa týmto vzdáva práva na všetky výslovné alebo konkludentné prehlásenia, záruky, istoty a podmienky, najmä akékoľvek konkludentné záruky alebo podmienky obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, nároku a neexistenciu porušenia, okrem prípadov v rozsahu, kedy sú takéto vzdania sa práv považované za právne neplatné. Vlastník alebo prevádzkovateľ portálu MEGABOOKING.eu neposkytuje žiadne prehlásenia, záruky, istoty ani podmienky, s ohľadom na kvalitu, vhodnosť, pravdivosť, správnosť alebo úplnosť žiadnych materiálov, uvedených na webovej stránke alebo akejkoľvek inej stránke či inej webovej stránke, na ktorú je odkaz na tejto webovej stránke. Vlastník alebo prevádzkovateľ portálu MEGABOOKING.eu nenesie žiadnu zodpovednosť za pridané informácie a fotografie v prezentáciách ubytovania. Za pridané informácie a fotografie v prezentáciách ubytovania zodpovedá v plnom rozsahu ubytovateľ (registrovaný člen), ktorý ich pridal.

Obmedzenie zodpovednosti

V prípade, že nie ste spokojný s naším portálom, jediným vašim opravným prostriedkom je možnosť prerušiť jeho používanie. Vlastník alebo prevádzkovateľ portálu MEGABOOKING.eu nezodpovedá za žiadne škody, ktoré utrpíte v dôsledku používania, úpravy, doloženia, kopírovania, distribuovania alebo sťahovania, materiálov alebo používania či nemožnosti používať tento portál. Vlastník alebo prevádzkovateľ portálu MEGABOOKING.eu v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne nepriame, trestné, mimoriadne, náhodné ani následné škody (najmä stratu zákazky, výnosov, zisku, používania, údajov alebo iných ekonomických výhod), a to bez ohľadu na to, ako k nim dôjde, či už konaním alebo na základe zmluvy, nedbalosti či iného protiprávneho konania, vyplývajúceho z používania alebo realizácie informácií, dostupných na tomto katalógu alebo v súvislosti s nim, a to i v prípade, kedy bola osoba vopred poučená o možnosti vzniku takejto škody. Máte výlučnú zodpovednosť za adekvátnu ochranu a zálohovanie údajov a/alebo vybavenie, použité v súvislosti s týmto portálom, pričom nie ste oprávnený uplatniť si nárok voči vlastníovi alebo prevádzkovateľovi portálu MEGABOOKING.eu v súvislosti so stratenými údajmi, trvaním opakovaného spustenia, nesprávneho výkonu, omeškaniami práce alebo ušlými ziskami, vyplývajúcimi z používania materiálov. Zaväzujete sa, že odškodníte že si nebudete uplatňovať u vlastník alebo prevádzkovateľa portálu MEGABOOKING.eu žiadne nároky, vychádzajúce z používania tohoto portálu alebo súvisiace s ním. Účinnosť týchto obmedzení je výslovným predpokladom vášho používania tohoto katalógu.

 

Odškodnenie

Ako protiplnenie za prijatie pôžitkov, ktoré získate prístupom na túto stránku, súhlasíte, že odškodníte vlastníka alebo prevádzkovateľ portálu MEGABOOKING.eu, jeho pracovníkov, spoločníkov a konateľov, zamestnancov, zástupcov a partnerov a nahradíte im všetky nároky, konania alebo pohľadávky, najmä primerané právne a účtovné poplatky, uplatnené akoukoľvek treťou stranou z dôvodu vášho používania webovej stránky, vášho porušenia týchto podmienok alebo vášho porušenia zákonov, predpisov alebo práv tretích osôb alebo v súvislosti s nimi.

Ukončenie spolupráce

Spoluprácu možno ukončiť na konci predplateného obdobia. Na žiadosť je možné spoluprácu ukončiť aj pred vypršaním predplateného obdobia, čími nevzniká nárok na vrátenie peňazí ani na náhradu škody.

Všeobecné ustanovenia

Tieto podmienky sa spravujú a vykladajú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je ktorékoľvek z ustanovení týchto podmienok neplatné alebo nevykonateľné, takéto ustanovenie bude vykonané v najväčšom možnom rozsahu a zostávajúce ustanovenia budú i naďalej plne platné a účinné. Názvy slúžia iba na referenčné účely a žiadnym spôsobom nedefinujú, neobmedzujú, nevykladajú ani nepopisujú rámec ani rozsah daného odseku. Nekonanie z našej strany v súvislosti s vaším porušením prípadne porušením iných osôb nás nezbavuje práva konať v súvislosti s následným alebo podobným porušením. Okrem dohôd a podmienok, uvedených na webovej stránke, tieto podmienky uvádzajú celé dojednanie a dohodu medzi nami v súvislosti s predmetom týchto podmienok.

GDPR - ochrana osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité. Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. Preto sa riadime aj týmito zásadami a pravidlami ochrany osobných údajov, ktoré si môžete pozrieť podrobne na tomto linku.